Monday, August 11, 2008

Gejala Rasuah dan kawalan di Malaysia

AKTA PENCEGAHAN RASUAH 1997

Akta Pencegahan Rasuah 1997 (Akta No. 575) telah diluluskan oleh Parlimen dan telah diwartakan pada 25 September 1997. Akta ini adalah gabungan dari tiga Akta rasuah yang terpakai sebelum ini iaitu:

i) Akta Pencegah Rasuah 1961
ii) Akta Badan Pencegah Rasuah 1982
iii) Ordinan (Kuasa-Kuasa Perlu) Dharurat No. 22 1970 Akta ini terbahagi kepada Lapan Bahagian yang terdiri daripada 62 seksyen.

BAHAGIAN I

PERMULAAN
Seksyen

Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa
Tafsiran

BAHAGIAN II
PENUBUHAN BADAN, PELANTIKAN DAN KUASA
Penubuhan Badan Pencegah Rasuah dan pelantikan Ketua Pengarah Badan itu.
Pelantikan pegawai-pegawai lain Badan.
Pengemukaan kad kuasa.
Pegawai disifatkan sentiasa bertugas.
Kuasa Pegawai Badan.
Kewajipan pegawai Badan.
Perintah-perintah tetap.

BAHAGIAN III
KESALAHAN DAN PENALTI
Kesalahan menyetuju terima suapan.
Kesalahan memberikan atau menyetuju-terima suapan oleh ejen.
Penerima atau pemberi suapan adalah bersalah walaupun maksud tidak terlaksana atau perkara tidak ada hubungan dengan hal ehwal atau perniagaan prinsipal.
Secara rasuah mendapatkan penarikan balik tender.
Penyogokan pegawai badan awam.
Kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk mendapat suapan.
Penalti bagi kesalahan di bawah seksyen 10, 11, 13, 14 dan 15.
Kewajipan untuk melaporkan transaksi penyogokan.
Berurusan tentang, menggunakan, memegang, menerima atau menyembunyikan suapan atau faedah berhubungan dengan apa-apa kesalahan.
Pembuatan pernyataan yang palsu atau mengelirukan, dsb., kepada pegawai Badan atau Pendakwa Raya.
Percubaan, persediaan, persubahatan dan komplot jenayah boleh dihukum sebagaimana kesalahan.

BAHAGIAN IV
PENYIASATAN, PEMERIKSAAN DAN PENGGELEDAHAN,
PENYITAAN DAN PENANGKAPAN
Kuasa untuk menyiasat aduan dan maklumat.
Kuasa untuk memeriksa orang.
Kuasa untuk memeriksa dan menggeledah dan menyita.
Terjemahan.
Penyitaan harta alih.
Peruntukan lanjut berhubungan dengan penyitaan harta alih.
Peguambela dan peguamcara boleh dikehendaki mendedahkan maklumat.
Obligasi di sisi undang-undang untuk memberikan maklumat.
Menghalang pemeriksaan dan penggeledahan.
Kesalahan di bawah Akta menjadi kesalahan boleh tangkap dan kuasa pegawai Badan berhubungan dengan penyiasatan.

BAHAGIAN V
PERUNTUKAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN
PENDAKWA RAYA
Penyiasatan Akaun syer, pembelian, dsb.
Kuasa Pendakwa Raya untuk memperoleh maklumat.
Penyitaan harta alih di bank.
Penyitaan harta tak alih.
Larangan urusan tentang harta di luar Malaysia.
Pelucuthakan harta apabila pendakwaan bagi sesuatu kesalahan.
Pelucuthakan harta jika tiada pendakwaan bagi sesuatu kesalahan.
Membuat urusan tentang harta selepas penyitaan adalah tak sah.
Kuasa untuk memintas perhubungan.
Penyerahan dokumen perjalanan.
Kuasa Pendakwa Raya untuk meminda atau membatalkan apa-apa perintah atau notis di bawah Akta ini.

BAHAGIAN VI
KETERANGAN
Anggapan Dalam Kesalahan Tertentu.
Keterangan Sokongan.
Keterangan Rakan Sejenayah dan Ejen Provokasi.
Kebolehterimaan Pernyataan Orang Tertuduh.
Kebolehterimaan Pernyataan dan Dokumen Orang Yang Sudah Mati atau Tidak Dapat Dikesan.
Perakuan Tentang Kedudukan atau Jawatan Yang Dipegang.
Kebolehterimaan Terjemahan Dokumen.
Keterangan Tentang Kelaziman Tidak Boleh Diterima.

BAHAGIAN VII
PENDAKWAAN DAN PERBICARAAN KESALAHAN
Pendakwaan Kesalahan.
Percantuman Kesalahan.
Pemeriksaan Pesalah.
Perlindungan Pemberi Maklumat Dan Maklumat.

BAHAGIAN VIII
AM
Perlindungan Pegawai Badan.
Tanggungan bagi kesalahan di luar negara.
Pemakaian peruntukan Akta ini bagi kesalahan ditetapkan.
Kesalahan Am.
Penalti Am.
Kuasa pegawai polis di bawah Akta ini.
Kuasa Menteri untuk membuat perintah dan kaedah.
Pemansuhan.
Peralihan.

Boleh rujuk: Akta Pencegahan Rasuah 1997 (click)

dan bahagian-bahagian dalam akta dibawah:-


Pengenalan

Bahagian I

Bahagian III

Bahagian V Bahagian VII

Susunan Seksyen

Bahagian II

Bahagian IV Bahagian VI Bahagian VIII